Tietosuojaeloste

Tämä on Kielilähettiläät ry:n tietosuojalauseke, joka perustuu tietosuoja-asetukseen (GDPR). Tietosuoja-asetus koskee Kielilähettiläät ry:n asiakasrekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf 
Itämerenkatu 14 
00180 Helsinki 
Tel. +358 12 345 6789 
www.kielilahettilaat.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja tietosuojavastaava

Jaan Siitonen 
Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf 
Itämerenkatu 14 
00180 Helsinki 
Tel. +358 12 345 6789 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja laillisuusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellän sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tai nimenomaisesti annetun suostumuksen perusteella.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henjilötietojen käsittelylle on: 

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity osapuolena
  • laki
  • reikisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asioita: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulun nimi ja osoite. 

Rekisteröidyn ei ole pakko luovuttaa selostessa mainittuja tietoja, mutta tiettyjen henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että rekisterinpitäjän tarjoama palvelu ei ole kokonaisuudessaan käytettävissä.

Yhdistyksellä on lain mukaan velvollisuus voida pitää yhteyttä jäsenistöönsä ja siksi jäsenten yhteystiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) syötetään automaattisesti LianaMailer -ohjelmaan ilman jäsenen erillistä suostumusta. LianaMailerin, jonka kautta lähetämme uutiskirjeen, on meidän pääasiallinen viestintäkanavamme jäsenien kanssa.

Henkilötietojen lähde

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, kun asiakas tilaa uutiskirjeen, vastaa kyselyyn, ilmoittautuu taphtumaan tai antaa käyntikorttinsa tai muita yhteistietoja. Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista tietolähteistä ja yhteistyökumppaneilta markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Kielilähettiläät ry:n palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirtäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Kielilähettiläät ry:n palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Kielilähettiläät säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kielilähettiläät tarkastelee henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuuden kuuden kuukauden välein.

Oikeus päästä tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada varmistus siitä, että hänen tietojensa käsitellään sekä pääsy käsiteltäviin tietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä / käsitellyistä tiedoista.

Rekisteröidylle toimitetaan tiedot yhden (1) kuukauden kuluessa tietopyynnöstä. Mahdolliset tietopyynnöt tai pyynnöt saada jäljennös tiedoista pyydetään osoittamaan erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, tietosuojavastaava 
Itämerenkatu 14, 00180 Helsinki

Oikeus tietojen korjaamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätäsmällisten tai virheellisten tietojen korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjällä on laillinen peruste käsitellä tietoja kiellosta huolimatta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, jos rekisterinpitäjällä ei ole enää laillista perustetta säilyttää hänen tietojaan.

Rekisterinpitäjä korjaa kaikki epätäsmälliset tai virheelliset tiedot viivytyksettä, kuitenkin yhden (1) kuukauden kuluessa asiaa koskevasta pyynnöstä.

Mahdolliset tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, tietosuojavastaava 
Itämerenkatu 14, 00180 Helsinki

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Silloin kun tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Mahdolliset suostumuksen peruuttamiset pyydetään osoittamaan erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, tietosuojavastaava 
Itämerenkatu 14, 00180 Helsinki

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Automatisoidut yksittäispäätökset, mukaan lukien profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee sellaisia päätöksiä, jotka perustuisivat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja joilla olisi rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttaisivat häneen merkittävästi.

Oikeus saada asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, jos hän katsoo, että reisterinpitäjän häntä koskeva henkilötietojen käsittely on rikkonut tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.