Dataskyddsbeskrivning

Detta är Språkambassadörerna rfs dataskyddsbeskrivning som baserar sig på Dataskyddsförordningen (GDPR).
Dataskyddsbeskrivningen gäller Språkambassadörerna rfs kundregister.

Personuppgiftsansvarig

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf 
Östersjögatan 14 
00180 Helsingfors 
Tel. +358 12 345 6789 
www.kielilahettilaat.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Jaan Siitonen
Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf
Östersjögatan 14
00180 Helsingfors
Tel. +358 12 345 6789

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna samlas in och behandlas för att genomföra ett sådant avtal som den registrerade har ingått med den personuppgiftsansvarige, för förberedande åtgärder innan ett avtal ingås eller för att den registrerade uttryckligen gett sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen är: 

  • samtycke
  • avtal i vilken den registrerade är part
  • rättslig förpliktelse
  • berättigat intresse

I registret kan följande uppgifter behandlas: namn, e-postadress, telefonnummer samt namn och postadress för läroanstalter. 

Den registrerade är inte tvungen att delge de uppgifter som nämns i denna beskrivning, men för vissa personuppgifters del kan det dock leda till att den personuppgiftsansvariges erbjudna tjänst inte i sin helhet står till förfogande.

Föreningen har en rättslig förpliktelse att kunna upprätthålla kommunikationen med sina medlemmar och av denna orsak blir medlemmarnas kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) inmatade och använda i tjänsten LianaMailer automatiskt, utan att explicit samtycke behöver fås av dem. LianaMailer, via vilken vi skickar ut nyhetsbrev, är vår huvudsakliga kommunikationskanal med våra medlemmar.

Informationskällor för personuppgifter

Personuppgifter samlas in av kunden själv då kunden beställer ett nyhetsbrev, besvarar en enkät, anmäler sig till ett evenemang eller överlåter sitt visitkort eller andra kontaktuppgifter. För marknadsföringssyften kan personuppgifter även samlas in från allmänt tillgängliga informationskällor och samarbetsparter.

Utelämning av personuppgifter

Personuppgifter kan utlämnas till underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den utsträckning som de bidrar till att förverkliga Språkambassadörernas tjänster och de ändamål som ingår i denna beskrivning.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan överföras till underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den utsträckning som de bidrar till att förverkliga Språkambassadörerna rfs tjänster och de ändamål som ingår i denna beskrivning.

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Språkambassadörerna förvarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de ändamål som ingår i denna beskrivning. Språkambassadörerna granskar med sex månaders mellanrum om förvaringen av personuppgifter är nödvändig.

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att få bekräftat att den registrerades uppgifter behandlas samt tillgång till de behandlade uppgifterna. Den registrerade har också rätt att begära ett utdrag över de uppgifter som behandlas eller har behandlats.

Begäran levereras till den registrerade inom en (1) månad från det att uppgifterna begärts. Eventuell begäran om uppgifter eller begäran om utdrag över uppgifterna adresseras som ett skilt dokument skriftligen och undertecknat till:

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, dataskyddsansvarig 
Östersjögatan 14, 00180 Helsingfors

Rätt att begära rättelse, begränsad behandling och radering av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att ofullständiga eller felaktiga uppgifter som rör den registrerade rättas.

Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter som rör den registrerade. Detta gäller dock inte ifall den personuppgiftsansvarige har laglig rätt att behandla uppgifterna trots förbudet.

Den registrerade har rätt att begära att de personuppgifter som rör den registrerade raderas om den personansvarige inte längre har laglig grund att förvara den registrerades uppgifter.

Den personuppgiftsansvarige korrigerar alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter utan dröjsmål dock senast inom en (1) månad från det att begäran om korrigeringen har gjorts.

Eventuell begäran om rättelse av uppgifter, begränsad behandling av uppgifter eller radering av uppgifter adresseras som ett skilt dokument skriftligen och undertecknat till:

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, dataskyddsansvarig 
Östersjögatan 14, 00180 Helsingfors

Rätt att återkalla samtycke

I de fall då behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

Eventuell återkallelse av samtycke adresseras som ett skilt dokument skriftligen och undertecknat till: 

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf, dataskyddsansvarig 
Östersjögatan 14, 00180 Helsingfors

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att erhålla de personuppgifter som den registrerade har delgett den personuppgiftsansvarige och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Den personuppgiftsansvarige gör inte sådana beslut som enbart grundar sig på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, och som skulle ha rättsliga följder för den enskilde eller på ett liknande sätt i betydande grad påverka den registrerade.

Rätt att anföra besvär till dataskyddsmyndighet

Den registrerade har rätt att anföra besvär till dataskyddsmyndighet ifall den registrerade anser att den personuppgiftsansvarige vid behandling av den registrerades personuppgifter inte har följt dataskyddslagstiftningen.

Som dataskyddsmyndighet fungerar dataombudsmannen.